ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Регламент

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

С Т А Т Т Я I. 1.

 

Порядок діяльності Петровської сільської ради, її депутатів, посадових осіб, і органів визначається Конституцією України, законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, цим Регламентом.

 

С Т А Т Т Я I. 2.

 

Регламент Петровської сільської ради затверджується рішенням ради, прийнятим більшістю від загальної кількості обраних депутатів.

У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

У випадках прийняття законодавчих актів, що призвели до виникнення розбіжностей між окремими положеннями Регламенту та чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

Інші зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою постійних комісій, голови ради, а також за вимогою більше ніж 1\3 від загальної кількості обраних депутатів.

С Т А Т Т Я I. 3.

 

Гласність і відкритість діяльності сільської ради

1.Засідання сільської ради та постійних комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитись її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких за визначенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

3.Гласність роботи сільської ради забезпечується шляхом друкування інформаційних листків які вивішуються в приміщенні сільської ради.

За рішенням ради у цьому листку можуть друкуватися тексти окремих рішень.

     4. Виконавчий апарат ради сприяє представникам засобів масової інформації у здійсненні ними професіональної діяльності. 

      

С Т А Т Т Я  1.4.

 

1.На засіданнях сільської ради, постійних комісій можуть бути присутні за запрошенням представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, а також представники підприємств, установ та організацій сільської ради.

Головуючий на сесії ради повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на засіданні ради.

2.Особи, присутні на засіданнях ради та II органів, не повинні порушувати порядок, мають стримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі недотримання цих вимог за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути виведені із приміщення засідання.

 

Р О З Д І Л  II. С Е С І Ї  С І Л Ь С Ь К О Ї  Р А Д И

 

С Т А Т Т Я  2.1.

 

Перша сесія сільської ради нового скликання

1.Першу сесію сільської ради скликає і веде голова сільської ради територіальної 

виборчої комісії.

2.Територіальна виборча комісія забезпечує депутатів ради нового скликання 

скликання довідковими матеріалами про обраних депутатів ради, вносить пропозиції щодо порядку денного сесії. 

3.Перше після виборів засідання виборів засідання ради відкриває 

голова сільської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів та визначення повноважень депутатів.

4.До порядку денного першої сесії включаються такі питання: 

-про обрання секретаря ради;

-утворення і обрання постійних комісій ради, обрання їх голів.

        

С Т А Т Т Я   2.2.

 

Скликання і підготовка сесії

1.Сесії сільської ради скликаються сільським головою в міру 

необхідності, але не менше як I разу на квартал. Сесія повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від запального складу сільської ради або виконавчого комітету або секретарем ради.

2.Рішення про сесії доводиться до відома депутатів і населення не

пізніше як за 10  днів до II проведення, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд ради.

3.Виконавчий апарат ради забезпечує вручення кожному депутату 

проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для II проведення: не пізніше, ніж за 3 дні до II відкриття.

С Т А Т Т Я   2.3.

 

Скликання і підготовка позачергових сесій

1.Позачергові сесії скликаються за розпорядженням сільського голови 

за пропозицією не менш як третини від загальної кількості обраних депутатів сільської ради, постійної комісії.

2.Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії, підписані 

ініціаторами, подаються сільському голові із зазначенням питань і, за можливістю, з наданням проектів документів, розгляд яких пропонується.

3.Інформація про позачергову сесію повідомляється відповідно до 

правил. Передбачених п.2 ст.2.2, не пізніше як за день до проведення сесії.

4.Матеріали до позачергової сесії надаються виконавчим апаратом

сільської ради депутатам при їхній реєстрації.

 

С Т А Т Т Я  2.4.

 

1.Сесія сільської ради є правомочною, якщо в II засіданні бере участь

більше половини депутатів від загального складу сільської ради.

2.Перед кожним засіданням сільської ради проводиться поіменна

реєстрація депутатів. Сільський голова повідомляє про кількість депутатів, які присутні на засіданні, і про кількість відсутніх, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.

3.Перед проведенням голосування  з проектів рішень сільський 

голова на вимогу, заявлену депутатською групою, може проводити перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю на засіданні достатньої кількості депутатів, голова відкликає або закриває засідання.

 

 

С Т А Т Т Я  2.5.

 

Ведення пленарних засідань ради

1.Засідання ради відкриває, веде і закриває сільський голова, а у разі 

невмотивованої відмови або неможливості ним скликати сесії – секретарем ради, крім випадків, передбачених законодавством.

2.Діловодство ради ведеться українською мовою.

3.Головуючий на засіданні має право:

-в першому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

-ставити запитання;

-у випадках, передбачених Регламентом, позбавляти виступаючого слова;

-виступати поза чергою з продовженням при цьому часу; відведеного для дебатів;

          Під час засідання сільської ради головуючий на засіданні не 

коментує і не дає оцінок щодо виступаючих і їхніх виступів, крім випадків, передбачених Регламентом.  

5.Тривалість роботи сесії і перерви в II роботі визначаються рішенням

сільської ради, виходячи з затвердженого порядку денного, кількості включених до нього питань і часу, необхідного для всебічного обговорення і вирішення поставлених питань.

 

С Т А Т Т Я  2.6.

 

1.За пропозицією сільського голови або депутатів, з їх складу на 

кожній сесії більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні, персонально обирається секретар сесії.

2.Секретар сесії організує ведення протоколу , записує депутатів на 

виступ, реєструє депутатські запити, заяви, довідки, скарги листи, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів виконавцям.

3.Секретар сесії забезпечує оформлення протоколу не пізніше як у 

10 – денний термін, виконує інші функції за дорученням сесії.

 

 С Т А Т Т Я  2.7.

 

Підготовка питань на розгляд сесії. Порядок денний сесії.

1.Проект порядку ленний сесії готується сільським головою за 

пропозиціями депутатів, депутатських груп, постійних комісій, виконавчого апарату ради.

2.Пропозиції до проекту порядку вносяться сільським головою у 

письмовій формі не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиція подається із супровідною запискою і проектом рішення.

3.Після реєстрації пропозиції разом з іншими матеріалами 

передаються у комісії сільської ради відповідно до їх функціональної спрямованості. При цьому встановлюється строк для розгляду їх у комісії і підготовки нею висновків щодо запропонованого питання та комісії і підготовки нею висновків щодо запропонованого питання та проекту рішення, про що повідомляється автору.

4.Комісія розглядає пропозицію та проект рішення на засіданні із 

запрошенням його автора, а, за необхідністю, із залученням спеціалістів з обговорюванням питань. Висновки комісії повинні обов’язково мати обґрунтування щодо законності та доцільності прийняття рішення, пропозиції щодо порядку подальшої роботи над ним. Комісії має право підготувати свій проект рішення із запропонованого питання, у якому може викласти альтернативні варіанти спірних положень.         

          У випадку невідповідальності запропонованого проекту вимогам законодавства він повертається автору із зазначенням мотивів повернення.

5.Проекти, які передбачають нові випадки з сільського бюджету, 

подаються, крім головної комісії, також на розгляд комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

6.З урахуванням висновків комісії сільський голова приймає рішення 

про включення питань до проекту порядку денного сесії, про що видає розпорядження.

7.Термінові питання можуть вноситися у порядок денний у ході сесії за 

рішенням сільської ради.

8.У порядок денний кожної сесії включається питання про депутатські

запити.

9.Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цієї 

статті, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

10.Рішення щодо формування порядку денного приймається більшістю 

від загальної кількості обраних депутатів.

 

С Т А Т Т Я  2.8.

 

Порядок розгляду питань на сесії

1.Час, який надається для доповіді з питань порядку денного сесії, не 

може бути більше 10 хвилин, співдоповіді 5 хвилин і заключного слова – 5 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю не більше 5 хвилин. Для повторних виступів у дебатах, виступів з порядку ведення, а мотивів голосування, а також для внесення пропозиції, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення поправок, надається до 2 хвилин, для заяв, внесення запитів – до 3 хвилин.

2.Для надання слова на більш тривалий час, ніж встановлено п.1 цієї 

статті, рада приймає процедурне рішення без дебатів. Уразі необхідності головуючий на засіданні ради за проханням окремого виступаючого за згодою більшості присутніх депутатів може продовжити час для виступу.

3.Запис для виступів у дебатах проводиться під час розгляду питання 

через секретаря сесії письмово. Депутати виступають в порядку черговості подання заяви.

          Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і у випадку усного звернення депутата або іншої особи, якщо у цьому є потреба.

          На засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для виступаючих на підставі їхніх заяв.

          У разі відсутності депутата на момент надання йому слова вважається, що він відмовився від виступу. 

4.З одного питання депутат може виступити не більше 2 разів, не 

рахуючи випадків щодо порядку внесення сесії.

        Слово для довідки, відповідно на запитання або дачі пояснень може бути, а щодо порядку ведення засідання ради і з мотивів голосування повинно бути надано головуючим а засіданні позачергового, але перериваючи виступаючого.

5.Перед розглядом питання рада може визначити загальний час 

для обговорення або час для запитань і відповідей, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

         Якщо з витоком часу, відведеного для дебатів, більше 1/5 депутатів від кількість обраних наполягає на наданні слова депутатам, головуючий зобов’язаний надати слово не більше як трьом депутатам.

         Рішення про дострокове припинення дебатів приймається більшістю від присутніх на засіданні депутатів.

         Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не змогли їх проголосити зв’язку з припиненнями дебатів, за проханням депутатів повинні бути включені до протоколу сесії, якщо були подані секретареві сесії відразу після закінчення засідання.

6.Запитання до доповідача або співдоповідача депутати ставлять у 

письмовій або усній формі, на них даються одразу після доповіді або співдоповіді; спочатку на письмові запитання; а потім – на усні. Депутат має право про розгляді кожного питання ставити в усній формі та письмовій формі не більше двох запитань.

7.Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє 

прізвище, і номер виборчого округу.

         Виступаючий на сесії на повинен вживати у своїй промові грубих і некоректних висловів або закликати до незаконних дій. У разі таких висловів і закликів головуючий повинен зробити попередження про їхню неприпустимість. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова. У цьому випадку питання про поведінку депутата за рішенням ради може бути передано до комісії з питань депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування. Цим особам слово для повторного виступу з з обговорюваного питання не надається.

         Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорювання питання, або у випадку, якщо він відхиляється від теми, головуючий на засіданні може звернутися до нього з проханням відповідно скоротити, закінчити або дотримуватися обговорюваного питання.

         8. У кінці кожного засідання відводиться 15 хвилин для заяв і запитань депутатів, визнання звернень депутатів депутатськими запитами, відповідей посадових осіб на запити і запитання депутатів. Для оголошення звернень депутатів відводиться до 3 хвилин кожному, для відповідей на запити і запитання депутатів – до 5 хвилин. Дебати по заявах депутатів не відкриваються.     

 

С Т А Т Т Я  2.9.

Прийняття рішень.

           1.Рішення сільської ради / крім процедурного або зазначеного у 

законі та Регламент окремо / вважаються прийнятими, якщо після їх обговорювання за них проголосувала  більшість від загальної кількості обраних депутатів 

         2. Рішення про застосування заходів щодо забезпечення 

присутності депутатів на засіданні ради, а також рішення  про перенесення дати чи часу засідання приймається більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні, незалежно від їхньої кількості.

         3. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю 

голосів присутніх на засіданні депутатів, за винятком випадків, окремо передбачених у Регламенті і законодавстві.

         4.Рішення сільської ради приймаються відкритим нефіксованим 

відкритим фіксованим /поіменним/ голосуванням та таємним голосуванням.

         5. Поіменне голосування проводиться за вимогою I/3 від 

кількості обраних депутатів, його результати додаються для протоколу сесії.

         6. За рішенням ради таємне голосування може проводитись 

шляхом подачі бюлетенів, і цьому випадку результати голосування підраховується лічильною комісією, обраною радою.

         7.Обрання, призначення або затвердження посадових осіб чи 

колегіальних органів у раді проводиться таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

         Рада може прийняти рішення про таємне голосування щодо 

кандидатур за списком, якщо інше не передбачено законодавством.  

 

С Т А Т Т Я  2.10.

 

Дисципліна та етика пленарних засідань

         1. На засіданні ради виступаючий не повинен вживати образливі 

висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

   2. Якщо виступаючій перевищує час, відведений для виступу, або 

висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу.

         3. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на 

засіданні невірно тлумачить його слова або дії, може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слова для пояснень чи зауважень. У цьому випадку депутату надається відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

         4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання 

ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

         5. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні 

засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

 

 

С Т А Т Т Я  2.11.

Протокол сесії

         1. Засідання сесії сільської ради протоколюються. Ведення 

протоколу здійснює секретар сесії ради. У протоколі засідання зазначається відомості про дату, час і місце проведення засідань сесії: кількість депутатів, присутніх на засіданні; питання порядку денного, винесені на розгляд сесії; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі винесені на голосування питання і пропозиції; повні результати голосування і прийняття рішень.

 

РОЗДІЛ III. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ

 

С Т А Т Т Я  3.1.

Депутати

         1. Порядок діяльності депутатів у раді та II органах визначається 

законодавством актами, зазначеними у статті I.I.

         2. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути на засіданні ради та 

її органів, до яких його обрано. Відсутність депутата на засіданнях ради і її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі ради в зазначених випадках депутат повинен письмово, з зазначенням причин, завчасно повідомити про це сільського голову, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії ж у тому ж порядку.

         У разі невиконання депутатом цієї вимоги він, за рішенням комісії з питань депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування ради, дає комісії письмові ради, дає письмові пояснення з цього приводу.

         У випадках неодноразового нез’явлення депутата на сесії, засідання постійної комісії без поважних причин рада за поданням комісії з питань депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування розглядає це питання і при необхідності звертається до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата.

         3.  Депутат не може не брати участі у голосуванні, за винятком 

випадків, якщо рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.

4.Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання 

щодо інших депутатів або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, за висновком комісії з питань депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування до нього радою можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, догана, сувора догана з наступним повідомленням про це у інформаційному листу. 

 

С Т А Т Т Я   3.2

Групи депутатів

         1.Депутати сільської ради можуть добровільно об’єднатись у 

депутатські групи за кількістю, не менше 3 чоловік. Жодний з депутатів не може входити до складу більш як однією зареєстрованої групи. Сільський голова до складу депутатських груп не входять.

         2. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї 

депутатів, виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою.

         3. Депутатські групи реєструється сільським головою, про що він 

видає розпорядження. Про створення депутатської групи голова доводить до відома депутатів, інформує про її кількісний склад та уповноваження представників. Список членів депутатської групи після її реєстрації поширюється серед депутатів, у тому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських груп.

         При скороченні складу депутатської групи нижче встановленої 

кількості /п.1/ вона оголошується головою ради розпущеною.

         Для реєстрації депутатської групи на ім’я голови ради продається 

підписане персонально депутатами  письмове повідомлення про її створення з вказівкою на її назву, мету чи завдання, персональний склад та партійну належність членів групи, а також на депутатів, які уповноважені представляти групу.

         4. Кожна депутатська група має гарантоване право на виступ свого 

представника з усіх питань порядку денного, у тому числі і після припинення дебатів.

5.Депутатська група не має права виступати від імені сільського голови.

6.За зверненням уповноваженого представника депутатської групи 

виконавчим апаратом сільської ради поширюються серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи, якщо вони не суперечать Конституції України та чинному законодавству.

7.Сільський голова надає допомогу депутатським групам у 

здійсненні ними своїх функцій у районній раді.

 

СТАТТЯ 3.3

 

Порядок дострокового припинення повноважень депутата

         1. Повноваження депутата сільської ради припиняються 

достроково у випадках, передбачених статтею 3 Закону України “Про статус депутатів місцевих депутатів”. Крім того, сільська рада достроково може припинити повноваження депутата у випадках:

-подання ним заяви про складання депутатських повноважень;

-набрання щодо нього законної сили обвинувальним судовим вироком, за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

-припинення ним роботи на території відповідної ради у випадку постійного проживання за її межами.

         2. Рада виносить рішення достроково припинення повноважень 

депутата, яке доводить до сільської виборчої комісії для вирішення нею питання про проведення виборів депутатів замість тих, які вибули.

         3. Інформація про дострокове повноваження припинення депутата 

сільської ради доводиться через інформаційний листок, який вивіщується у приміщенні сільської ради.

 

РОЗДІЛ IV. КОМІССІЇ РАДИ

 

С Т А Т Т Я   4.1.

Постійні комісії ради

         1. Повноваження та порядок утворення постійних комісій 

сільської ради визначається законодавством про місцеве самоврядування. Завдання і компетенція постійних комісій визначається Положенням та Регламентом, а також рішенням сільської ради.

         2. Постійні комісії сільської ради утворюються з числа 

депутатів ради на першій сесії сільської ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається сільською радою.

         3. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні 

комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їхній кількісний склад, перебрано персональний склад.

         4. Голови постійних комісій обираються сільською радою за 

поданням сільського голови.

         Повноваження голови  постійної комісії можуть бути достроково 

припинені радою за його заявою, за ініціативою сільського голови, рішенням відповідно постійної комісії, прийнятим на її засіданні /при голосуванні іншого члена цієї комісії, без врахування голосу самого голови постійної комісії/, за вимогою не менше третини депутатів від загального складу сільської ради.

         5. Персональний склад членів постійних комісій сільської ради 

обирається окремо або списком всіх комісій без дебатів.

         Всі члени комісії користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

         6. До складу  постійних комісій не можуть бути обрані 

сільський голова та секретар ради.

         7. Про утворення постійних комісій, обрання їх голів та 

персонального складу їх членів сільської ради приймає відповідно рішення.

 

С Т А Т Т Я   4.2.

 

Порядок організації роботи постійної комісії ради

         1. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше половини складу.

         2. Засідання  комісії, як правило, проводяться відкрито, але за 

своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання.

         3. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує 

висновки і рекомендації. Засідання комісії протоколюються. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії зберігаються весь строк діяльності – передаються до архіву.

Діловодство комісії забезпечує її голова.

         4. Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про неї в письмовій формі головуючого на засіданні ради.

         5. За розпорядженням сільського голови кожній постійній комісії 

для проведення засідань надається приміщення, створюються інші необхідні умови для її діяльності.

         При користуванні наданим приміщенням голова і члени постійної комісії додержуються встановленого внутрішнього режиму, дбайливо ставляться до наданих матеріальних цінностей.

         Після закінчення повноважень постійної комісії голова у 3 – денний строк повертає матеріальні цінності, надані комісії.

 

С Т А Т Т Я   4.3.

 

Тимчасові контрольні комісії ради

         1. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються 

з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

         2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, 

її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за ц проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

         3. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради 

припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

 

С Т А Т Т Я   4.4.

Лічильна комісія

         1. Лічильна комісія обирається радою для проведення таємного 

голосування шляхом подачі бюлетенів і визначення його результатів.

         2. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. 

Засідання лічильної комісії проводиться лише відкрито. У складі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

С Т А Т Т Я  4.5.

Редакційна комісія

         Редакційна комісія може обиратися радою у разі необхідності для узагальнення пропозицій, поправок, зауважень до проектів рішень, які внесені на розгляд районної ради, доопрацювання проектів рішень. 

 

РОЗДІЛ V. ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ

КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ

 

С Т А Т Т Я   5.1

.

Контроль за виконанням рішення сільської ради

         1. Сільська рада безпосередньо або через створені нею постійні 

та контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до чинного законодавства про місцеве ради та цього Регламенту.

         2. Контроль за виконанням рішень сільської ради організовує її 

голова. Питання про хід виконання рішень ради включається до порядку денного кожної сесії.

         3. У рішенні сільської ради, як правило, зазначається питання 

про покладення контролю за його виконанням на відповідну комісію ради. Тексти цих рішень одразу після прийняття, але не пізніше 3 – денного строку після закриття сесії, передаються до відповідних комісій.

         Постійна комісія /періодично, але не рідше одного разу у два

місяці/ на своєму засіданні розглядає питання про виконання цих рішень, надає інформацію про це сільському голові.

 

С Т А Т Т Я  5.2.

 

Здійснення сільською радою контрольних функцій відносно органів і посадових осіб

         1. Виконавчий апарат сільської ради, як підконтрольний раді 

орган, звітує перед нею про свою роботу не менш ніж один раз на рік.

         2. Після заслуховування звіту виконавчого апарату сільська рада 

проводить його обговорення. За підсумками обговорення сільська рада приймає відповідні рішення.

         3. Сільська рада може заслухати на своєму засідання звіт будь

якого члена виконавчого апарату, а також керівника його структурного підрозділу про їхню діяльність.

 

 

С Т А Т Т Я   5.3.

Розгляд депутатських запитів

  1. Депутати сільської ради згідно з законодавством мають право 

звертатися з депутатськими запитами до сільського голови, виконавчого апарату, керівників відділень, управлінь та інших органів виконавчого апарату, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території сільської ради незалежно від форм власності.

         Порядок розгляду депутатських запитів визначається 

законодавством та цим Регламентом.

         2. Звернення депутата до посадових осіб, вказаних у п.1 статті, з 

вимогою вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань їх компетенції визначається депутатським запитом у випадках, коли воно стосується питань, які мають суспільне значення у масштабі сільської ради.

         Рішення про визначення звернення депутата депутатським 

запитом приймається більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів. Разом з цим рада доручає відповідній постійній комісії підготувати проект рішення з депутатського запиту для розгляду на сесії, встановлює строк для надання відповіді на нього.

         3. Текст запиту доводиться до відповідного органу або 

посадової особи, до яких його звернуто, сільським головою, який одночасно повідомляє їх про обов’язкове надання на нього відповіді у встановлений радою строк. 

         4. Рада розглядає відповідь на депутатський запит на сесії. По 

депутатському запиту проводиться обговорення і приймається рішення. При обговоренні відповіді на депутатський запит на сесію може запрошуватися посадова особа, до якої було зроблено запит.

         5. За рішенням ради тексти депутатського запиту, відповіді на 

нього та прийнятого рішення з цього питання можуть вивішуватися у приміщенні сільської ради.

 

РОЗДІЛ VI.   ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

         1. Виконавчий апарат сільської ради забезпечує  здійснення 

радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування України” та іншими законами.

         2. Виконавчий апарат сільської ради здійснює організаційне, 

правове, інформаційне, аналітичне, матеріально – технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню сільською радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

         3. Виконавчий апарат ради утворюється сільською радою. Його 

структура і численність, витрати на утримання встановлюються сільською радою за поданням сільського голови.

         4. Виконавчий апарат сільської ради за посадою очолює 

сільський голова.