ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Проекти рішень XLVІ сесії від 11 червня 2019 року

Проект

 

 

 

 

   

 

УКРАЇНА

                                                        ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                     

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 XLVІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

”Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік, затвердженого рішенням XLIсесії сільської ради VІІ скликання від 22 грудня 2018 року №567-VІІ “Про сільський бюджет на 2019 рік”

 

 

Відповідно до  вимог п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України та на підставі статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків із місцевого бюджету, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

            Внести зміни та доповнення до рішення XLI сесії сільської ради VІІ скликання від  22 грудня 2018 року № 567 –VІІ “Про сільський бюджет на 2019 рік” (XLІІI сесії сільської ради VІІ скликання від  05.03.2019 року № 602-VІІ; XLІV сесіїсільської радиVІІ скликання від  20.03.2019 року № 605-VІІ; XLV сесії сільської ради VІІ скликання  від  04.04.2019  року №613-VІІ), виклавши його та додатки до нього в новій редакції:   

1.      Визначити на 2019 рік:

Доходи сільського бюджету в сумі 8813431,00 гривень, у тому числі: доходи загального фонду місцевого бюджету у сумі 8291644,00  гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 521787,00 гривень, згідно з додатком№1 до цього рішення.

Видатки сільського бюджету у сумі 8913663,00 гривень, у тому числі: видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 7504247,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1409416,00 гривень, (бюджет розвитку - 1081772,00 гривень).

 Профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 787397,00 гривень, згідно з додатком №2 до цього рішення.

Дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 887629,00 гривень, згідно з додатком №2 до цього рішення.

Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі
148298,00 гривень, що становить 2%  видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі  за бюджетними програмами, згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком №4 до цього рішення.

            4. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 6447399,00 гривень, згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2019 рік розподіл видатків бюджету розвитку за обʼєктами, згідно з додатком №6 до цього рішення.

            6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

           7.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік, у частині доходів, є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

          8. Згідно ст. 55 Бюджетного Кодексу України визначити на 2019 рік захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ ( код 2110);

- нарахування на заробітну плату (2120);

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);

- трансферти населенню (код 2700);

- трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

          9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право сільській раді отримувати, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         10. Затвердити ліміт споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №7.

        11. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

        12. Здійснювати  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

         13. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

         14. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджетів тільки в межах бюджетних асигнувань,установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України. Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень,установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань, не здійснюються.

15. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

16. Надавати право постійній комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Федорченко Т.О.) в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією, в межах загального обсягу його бюджетним призначень, з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

           17. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

           18. Уповноважити сільського голову підписувати та узгоджувати договори з районною радою на перерахування субвенцій, з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

           19. Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2019 року, за рішенням сесії сільської ради, на видатки, які не забезпечені бюджетом в процесі його виконання.

           20. Додатки № 1-№7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

           21. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Петрівської сільської ради.

           22. Це рішення набирає чинності з 11 червня 2019року.

          23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету  та  фінансів  (Федорченко Т.О.)

 

 

 

Сільський голова                           В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

”Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на території Петрівської

сільської ради на 2020 рік

   

З метою ефективного наповнення дохідної частини сільського бюджету, відповідно до статей 271, 274, 277, 281, 282 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити на території Петрівської  сільської ради Балаклійського району Харківської області:

 

            1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

 

            2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 

         2. Оприлюднити рішення на сайті Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області в мережі Інтернет.

  

3. Рішення ХХХV сесії сільської ради VІІ скликання від 12.06.2018 № 468-І «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Петрівської сільської ради на 2019 рік» (із змінами) визнати таким, що втратило чинність.

 

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Федорченко Т.О)

 

 

  

 

Сільський голова                                     В.Фоменко

 

 

 

Проект

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

Про  встановлення  ставок та  пільг  із

сплати   податку   на   нерухоме   майно,

відмінне від земельної ділянки на 2020 рік

 

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити на території Петрівської сільської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити  рішення на сайті Петрівської сільської ради в мережі Інтернет.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення ХХХV сесії сільської радиVІІ скликання ”Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік від 12.06.2018 року №469-VІІ.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Федорченко Т.О.)

         5. Рішення набирає чинності  з01 січня 2020 року.

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

  

 

 

    Проект

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

 

“Про взяття на баланс сільської ради вуличного освітлення села Петрівське”

 

            Відповідно до п.п.30 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши акт обстеження вуличного освітлення села Петрівське від 20 червня 2018 року, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Поставити на баланс сільської ради вуличне освітлення села Петрівське:

- вулиці: Петрівська, 1 Травня – 1,874 км, 27 світильників LED 30W  - 177978 грн.;

- вулиці  Зелена, Космонавтів, Лісова, провулок Партизан – 2,0685 км, 26 світильників LED 30W  - 198152 грн.

            2. Головному бухгалтеру сільської ради Лаптєвій Ю.І. внести відповідні зміни до обліку основних засобів сільської ради.        

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т. Федорченко ).

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

  

Проект

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

                                                                                                          

″Про надання територіальній громаді села Петрівське, села Завгороднє,           села Берестянки Балаклійського району Харківської області дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладу освіти по вулиці Зарічна, 5, села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області, в межах населеного пункту, з метою реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою"

 

Розглянувши заяву про надання територіальній громаді села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки Балаклійського району Харківської області дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладу освіти, розташованих по вулиці Зарічна, 5, села Петрівське, з метою реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою, керуючись ст.12, 118, 123 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″, п.3, п.6 розділу ІІ. Прикінцевих та Перехідних положень Закону України ″Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності″, Законом України  ″Про Державний земельний кадастр″,   сільська рада                                                     

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати  територіальній громаді села Петрівське, села Завгороднє, села БерестянкиБалаклійського району Харківської областідозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладу освіти, розташованих за адресою: село Петрівське, вулиця Зарічна, 5, із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, площею 0,3089 га, для подальшої реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою.

2.  Зобов’язати територіальну громаду села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки Балаклійського району Харківської області замовити в землевпорядній організації роботи по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування будівель закладу освіти, розташованих за адресою: село Петрівське, вулиця Зарічна ,5, Балаклійського району, Харківської області,  та затвердити проект землеустрою  в  Петрівській сільській раді.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології  /М.Каськов/.

                       

 

Сільський голова:                        В.Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликан

 

від  “___”___________ 2019  року №____

                                                                                                           

″Про надання територіальній громаді села Петрівське, села Завгороднє,           села Берестянки Балаклійського району Харківської області дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно – просвітницького обслуговування, розташованих по вулиці Центральна, 2, села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області, в межах населеного пункту, з метою реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою"

 

Розглянувши заяву про надання територіальній громаді села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки Балаклійського району Харківської області дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно – просвітницького обслуговування, розташованих по вулиці Центральна, 2, села Петрівське, з метою реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою, керуючись ст.12, 118, 123 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″, п.3, п.6 розділу ІІ. Прикінцеві та Перехідні положення Закону України ″Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності″, Законом України  ″Про Державний земельний кадастр″,   сільська рада                          

                         

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати  територіальній громаді села Петрівське, села Завгороднє, села БерестянкиБалаклійського району Харківської областідозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва, обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування по вулиці Центральна, 2, села Петрівське, наданоїіз земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, площею 0,4922 га, для подальшої реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою.

2.  Зобов’язати територіальну громаду села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки Балаклійського району Харківської області замовити в землевпорядній організації роботи по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно – просвітницького обслуговування, розташованої за адресою: село Петрівське, вулиця Центральна, 2,  Балаклійського району, Харківської області та затвердити проект землеустрою  в Петрівській сільській раді.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології  /М.Каськов/.

                       

 

Сільський голова:                        В.Фоменко

 

 

 

Проект

 

    

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

                                                                                                          

″Про надання територіальній громаді села Петрівське, села Завгороднє,           села Берестянки Балаклійського району Харківської області дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, розташованої по вулиці Центральна, 6, села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області,  в межах населеного пункту, з метою реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою"

 

Розглянувши заяву про надання територіальній громаді села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки Балаклійського району Харківської областідозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, розташованих по вулиці Центральна, 6, села Петрівське, з метою реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою, керуючись ст.12, 118, 123 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″, п.3, п.6 розділу ІІ. Прикінцеві та Перехідні положення Закону України ″Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності″, Законом України  ″Про Державний земельний кадастр″,   сільська рада                          

                         

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати  територіальній громаді села Петрівське, села Завгороднє, села БерестянкиБалаклійського району Харківської дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  по вулиці Центральна, 6, села Петрівськенаданоїіз земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, площею 0,1875 га, для подальшої реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою.

2.  Зобов’язати територіальну громаду села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки Балаклійського району Харківської області замовити в землевпорядній організації роботи по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, розташованої за адресою: село Петрівське, вулиця Центральна, 6, та затвердити проект землеустрою  в Петрівській сільській раді.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології  /М.Каськов/.

                       

 

Сільський голова:                        В.Фоменко

 

    

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликан

 

від  “___”___________ 2019  року №____

                                                                                                          

″Про надання територіальній громаді села Петрівське, села Завгороднє,           села Берестянки Балаклійського району Харківської області дозволу на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівельзакладів освіти по провулку Центральний, 1, села Петрівське, Балаклійського район,у Харківської області, в межах населеного пункту, з метою реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою"

 

Розглянувши заяву про надання територіальній громаді села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки, Балаклійського району Харківської областідозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, розташованих по провулку Центральний, 1, села Петрівське, з метою реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою, керуючись ст.12, 118, 123 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″, п.3, п.6 розділу ІІ. Прикінцеві та Перехідні положення Закону України ″Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності″, Законом України  ″Про Державний земельний кадастр″,   сільська рада                                                         

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати  територіальній громаді села Петрівське, села Завгороднє, села БерестянкиБалаклійського району Харківської областідозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва, обслуговування будівель закладів освіти, розташованої за адресою: село Петрівське, провулок Центральний, 1, наданої із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, площею 0,5131 га, для подальшої реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою.

2.  Зобов’язати територіальну громаду села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки Балаклійського району Харківської областізамовити в землевпорядній організації роботи по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, розташованої за адресою: село Петрівське, провулок Центральний, 1, та затвердити проект землеустрою  в Петрівській сільській раді.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології  /М.Каськов/.

                       

 

Сільський голова:                        В.Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликан

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

        

“Про надання згоди гр.Акульшиній Марії Пилипівни на виготовлення документації із землеустрою  на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”

 

Розглянувши заяву гр.Акульшиної Марії Пилипівни про надання згоди на виготовлення документації із землеустрою, керуючись ст.12,33,40,86,118,121,122, 123,125, 126 Земельного Кодексу України, ст.ст.19,20,25,50,55 Закону України ’’Про землеустрій’’,   ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

                                           

                                                В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати  гр.Акульшиній Марії Пилипівні згоду на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд, площею 0,0896 га, із земель житлової та громадської забудови, розташованої за адресою: село Завгорднє, вулиця Придінецька, 112, Балаклійського району,  Харківської області, для подальшого отримання її у власність.

2. Зобов’язати гр.Акульшину Марію Пилипівну замовити в землевпорядній організації роботи по виготовленню документації із землеустрою на земельну  ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд .                     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

 

     

                                  Сільський голова                            В. Фоменко

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликан

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

        

“Про надання гр.Сороченко Василю Івановичу згоди на виготовлення документації із землеустрою  на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”

 

Розглянувши заяву гр.Сороченко Василя Івановича про надання згоди на виготовлення документації із землеустрою, керуючись ст.12,33,40,86,118,121,122, 123,125, 126 Земельного Кодексу України, ст.ст.19,20,25,50,55 Закону України ’’Про землеустрій’’,   ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

                                           

                                                В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати  гр.Сороченко Василю Івановичу згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд, площею 0,2500 га, наданої із земель житлової та громадської забудови, розташованої за адресою: село Петрівське, вулиця Зарічна, 20, Балаклійського району,  Харківської області, для подальшого отримання її у власність.

2. Зобов’язати гр. Сороченко Василя Івановича замовити в землевпорядній організації роботи по виготовленню документації із землеустрою на земельну  ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд .                     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

 

     

 

                                  Сільський голова                            В. Фоменко

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликан

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

        

“Про надання гр.Лучанінову Олександру Григорійовичу згоди на виготовлення документації із землеустрою  на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”

 

Розглянувши заяву гр.Лучанінова Олександра Григорійовича про надання   згоди на виготовлення документації із землеустрою, керуючись ст.12,33,40,86,118,121,122, 123,125,126 Земельного Кодексу України, ст.ст.19,20,25,50,55 Закону України ’’Про землеустрій’’, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

                                           

                                                В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати  гр.Лучанінову Олександру Григорійовичу згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку  господарських будівель і споруд, площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови,  розташованої за адресою: село Петрівське, вулиця Соборна ,97, Балаклійського району,  Харківської області, для подальшого отримання її у власність.

2. Зобов’язати гр. Лучанінова Олександра Григоійровича замовити в  землевпорядній організації роботи по виготовленню документації із землеустрою на земельну  ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд .                    

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

 

 

     

                                  Сільський голова                            В. Фоменко

                                                                         

 

 

 

                Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІ скликання

                                          

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

“Про надання гр.Самотуга Андрію Анатолійовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, за адресою:село Петрівське, вулиця Зарічна ,78, Балаклійського району, Харківської області“

 

                 Розглянувши заяву гр.Самотуга Андрія Анатолійовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, за адресою: село Петрівське, вулиця Зарічна, 78, Балаклійського району, Харківської області, та надання її у власність, керуючись ст.12, 40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати гр.Самотуга Андрію Анатолійовичу дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, розташованої за адресою: село Петрівське, вулиця Зарічна ,78, Балаклійського району Харківської області.

           2. Зобов’язати гр. Самотуга Андрія Анатолійовича замовити в землевпорядній організації роботи по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

   

 

УКРАЇНА

                                      ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                     

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

“Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Водополова Олександра Івановича для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: село Петрівське вулиця Соборна, 95, Балаклійського району, Харківської області та передачу її у власність”

 

                 Розглянувши заяву гр. Водополова Олександра Івановича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості ), загальною площею 0,2500 га, для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  розташованої в  селі Петрівське по вулиці Соборна, 95, та передачу її у власність, враховуючи наявність державної реєстрації земельної ділянки, свідоцтва на права власності  нерухомого майна, керуючись ст.12,40,81,118,120,122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст.ст.26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 0,2500 га, для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 6320284801:00:003:0154, наданої із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки, Балаклійського району Харківської області, розташованої по вулиці Соборна, 95, села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області -- затвердити.

2. Передати гр. Водополову Олександру Івановичу земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 6320284801:00:003:0154, наданої із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки, Балаклійського району Харківської області, розташовану  по вулиці Соборна, 95, села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області, у приватну власність.

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

Проект

 

 

 

   

 

УКРАЇНА

                                    ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                     

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

“Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Блудовій Наталії Михайлівни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  за адресою: село Завгороднє вулиця Вітрівка, 9, Балаклійського району, Харківської області,та передачу її у власність”

 

                 Розглянувши заяву гр.Блудової Наталії Михайлівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 0,2000 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої в  селі Завгороднє по вулиці Вітрівка, 9, та передачу її у власність, враховуючи наявність державної реєстрації земельної ділянки, договору дарування нерухомого майна, керуючись ст.ст.12,40,81,118, 120,122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст.ст.26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 0,2000 га, для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 6320284803:00:000:0189, наданої із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки, Балаклійського району Харківської області, розташованої по вулиці Вітрівка, 9, села Завгорднє, Балаклійського району, Харківської області -- затвердити.

2. Передати гр. Блудовій Наталії Михайлівни  земельну ділянку, загальною площею 0,2000 га, для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 6320284803:00:000:0189, наданої із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки, Балаклійського району Харківської області, розташовану  по вулиці Вітрівка, 9, села Завгороднє, Балаклійського району, Харківської області, у приватну власність.

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

                                 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                     

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

“Про надання у приватну власність гр.Ханіну Максиму Миколайовичу земельної ділянки, розташованої в селі Петрівське  по вулиці Петрівська, 84, Балаклійського району,  Харківської області ”

 

                 Розглянувши заяву гр. Ханіна Максима Миколайовича щодо передачі безкоштовно, у приватну власність, земельної ділянки, площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої в селі Петрівське, по вулиці Петрівська, 84, враховуючи наявність: державної реєстрації земельної ділянки, договору купівлі продажу нерухомого майна, розташованого на вказаній земельній ділянці, керуючись ст.12, 40, 81, 118, 120, 122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”׳, ст.ст.26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

           1. Визначити земельну ділянку по вулиці Петрівська, 84,  села Петрівське,  площею  0,2500 га, для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий №6320284801:00:004:0072, землями комунальної власності територіальної громади села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки, Балаклійського району Харківської області.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності територіальної громади села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки, Балаклійського району Харківської області, розташованої по вулиці Петрівська, 84, села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області, площею  0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий №6320284801:00:004:0072

3. Враховуючи набуття права власності на житловий будинок, господарські будівлі і споруди по вулиці Петрівська, 84, села Петрівське, з переходом права користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача, передати із земель комунальної власності територіальної громади села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки, Балаклійського району Харківської області, безкоштовно, у приватну власність, гр.Ханіну Максиму Миколайовичу земельну ділянку, розташовану в селі Петрівське по вулиці Петрівська, 84,  площею 0,2500га, для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий №6320284801:00:004:0072.             

            4. Дозволити гр.Ханіну Максиму Миколайовичу оформити право власності на земельну ділянку, площею 0,2500 га, розташовану за адресою: село Петрівське, вулиця Петрівська, 84, Балаклійського району, Харківської області.

                           

 

Сільський голова                              В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

                              ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                     

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

 

“Про надання гр.Попову Олексію Миколайовичу згоди на виготовлення документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”

 

Розглянувши заяву гр.Попова Олексія Миколайовича про надання згоди на виготовлення документації із землеустрою, керуючись ст.12,33,40,86,118,121,122, 123,125, 126 Земельного Кодексу України, ст.ст.19,20,25,50,55 Закону України “Про землеустрій“,   ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

                                           

                                                В И Р І Ш И Л А:

 

                 1. Надати  гр.Попову Олексію Миколайовичу згоду на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із земель житлової та громадської забудови,  розташованої за адресою: село Петрівське, вулиця Дружби, 9, Балаклійського району,  Харківської області, для подальшого отримання її у власність.

2. Зобов’язати  гр. Попова Олексія Миколайовича замовити в землевпорядній організації роботи по виготовленню документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

 

                                                                  

                                  Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

                                       ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                     

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

“Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального   закладу”

 

            Відповідно до п.п.28 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши рішення виконавчого комітету сільської ради та заяви громадян про надання пільг по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

           1. Затвердити рішення виконавчого комітету сільської ради від 23.04.2019 року №16 “Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального закладу” щодо надання 100% пільги по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу малозабезпеченим родинам:

- Сорокіної Оксани Миколаївни з 01.04.2019  року  до  31.08.2019 року  на Сорокіна Артема Владиславовича, 21 травня 2016 року народження;

            - Антонової Любові Володимирівни з 01.04.2019 року до 30.09.2019 року на Антонову Евеліну Андріївну, 25 грудня 2015 року народження.

            2. Надати 100% пільги по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу малозабезпеченій родині Ханіної Надії Валеріївни з 01.06.2019 року по 31.08.2019 року на Ханіна Степана Максимовича, 11.01.2018 року народження.        

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т. Федорченко )

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

                               ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                     

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

“Про виплату сільському голові Фоменко Володимиру Михайловичу матеріальної допомоги на оздоровлення”

 

                 Згідно із Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів  прокуратури, судів та інших органів” (зі змінами), розглянувши розпорядження сільського голови від 20,05.2019 року №04 про надання сільському голові щорічної відпустки за період роботи з 31.03.2017 року по 30.03.2018 року, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

                 1. Надати сільському голові Фоменко Володимиру Михайловичу  матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.

                 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т. Федорченко ).

 

           

 

 

Сільський голова:                        В.Фоменко

 

  

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

                                 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                     

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

“Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дьяконова Федора Дмитровича, наданої для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою: село Петрівське вулиця Молодіжна, 1, Балаклійського району, Харківської області, та передачу її у власність”

 

                 Розглянувши заяву гр.Дьяконова Федора Дмитровича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського господарства, площею 0,2000 га, розташованої в  селі Петрівське по вулиці Молодіжна, 1, та передачу її у власність, враховуючи наявність державної реєстрації земельної ділянки, керуючись ст.12,40,81,118,120,122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст.ст.26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського господарства, площею 0,2000 га, кадастровий номер 6320284801:00:004:0074, наданої із земель сільськогосподарського призначення комунальної форми власності територіальної громади села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки Балаклійського району Харківської області, розташованої по вулиці Молодіжна, 1, села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області. 

2. Передати у приватну власність гр. Дьяконову Федору Дмитровичу  земельну ділянку, загальною площею 0,2000 га, для ведення особистого селянського господарства, розташовану  по вулиці Молодіжна, 1, села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області.

 

 

 

Сільський голова                 В. Фоменко

 

 

 

Проект

 

 

  

УКРАЇНА

                              ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                     

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

“Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дьяконова Федора Дмитровича, наданої для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: село Петрівське вулиця Молодіжна, 1, Балаклійського району, Харківської області, та передачу її у власність”

 

                 Розглянувши заяву гр.Дьяконова Федора Дмитровича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,2500 га, розташованої в селі Петрівське, по вулиці Молодіжна, 1, та передачу її у власність, враховуючи наявність державної реєстрації земельної ділянки, керуючись ст.12,40,81,118,120,122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст.ст.26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,2500 га, кадастровий номер 6320284801:00:004:0073, наданої із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади села Петрівське, села Завгороднє, села Берестянки Балаклійського району Харківської області, розташованої по вулиці Молодіжна, 1, села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області.

2. Передати у приватну власність гр. Дьяконову Федору Дмитровичу земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  розташовану  по вулиці Молодіжна, 1, села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області.

 

 

 

                       Сільський голова                 В. Фоменко

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

                                  ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                     

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

“Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.  Мотінової Ніни Федорівни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  за адресою: село Петрівське, вулиця Центральна, 40, Балаклійського району, Харківської області, та передачу її у власність”

 

                 Розглянувши заяву гр. Мотінової Ніни Федорівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 0,1432 га, для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  розташованої в  селі Петрівське по вулиці Центральна, 40, та передачу її у власність, враховуючи наявність державної реєстрації земельної ділянки, свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого Балаклійською державною нотаріальною конторою 18.06.2003 року за реєстром №1-868, керуючись ст.12,40,81,118,120,122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ”, ст.ст.26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 0,1432 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 6320284801:00:002:0221, наданої із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади села Петрівське, села Завгороднє села Берестянки Балаклійського району Харківської області, розташованої по вулиці Центральна, 40, села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області.

2. Передати у приватну власність гр. Мотіновій Ніні Федорівні земельну ділянку, загальною площею 0,1432 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 6320284801:00:002:0221, наданої із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади села Петрівське, села Завгороднє села Берестянки Балаклійського району Харківської області, розташовану за адресою: село Петрівське, вулиця Центральна, 40, Балаклійського району, Харківської області.

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко